Thông báo: Trang Quản lý và giám sát Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019 đã dừng hoạt động theo công văn số 82/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 09/07/2019.